کنترل گوشی اعضای خانواده از راه دور با استفاده از نرم افزارهای نظارتی و کنترلی