برنامه هک گوشی فارسی چگونه کار می کند؟ بهترین و قوی ترین برنامه کدام است؟