ساخت ویروس +معرفی انواع ویروس+با استفاده از Note pad ویندوز ویروس بسازید🟢
error: Content is protected !!