افزایش قدرت سیگنال گوشی + معرفی روش های اندازه گیری سیگتال و افزایش آن🟢