هک تنظیمات گوشی +بعد از هک تنظیمات گوشی چه اتفاقی می افتد؟/روش هک و جلوگیری