اکسپلویت (exploit) +تفاوت آن با آسیب پذیری + روش های جلوگیری از این حمله🟢
error: Content is protected !!