کنترل گوشی همسر و فرزندان را چگونه انجام دهیم ؟ آیا نرم افزاری برای این کار وجود دارد؟