کنترل نوجوانان در فضای مجازی با استفاده از نرم افزارهای نظارتی و هک دستگاه آنها