هک کردن با شماره تلفن حقیقت دارد یا خیر؟ آیا روشی برای این کار وجود دارد؟