هک چیست و با چه روش هایی انجام می شود؟ هکرها چه کسانی هستند؟