هک از طریق تماس تلفنی و راه های جلوگیری از هک شدن به این شکل