هاوال H2 ; بررسی و مشخصات فنی خودرو و همراه با قیمت خودرو