مکانیابی افراد و گوشی های سرقت شده با معرفی 6 روش جدید و استفاده از نرم افزار مکان یابی