قطعی تلگرام چه دلیلی داشت؟ و چگونه این مشکل توسط تلگرام برطرف شد؟