زبان های برنامه نویسی برای هک دستگاه های مختلف را بشناسید