ردیاب شخصی مخفی ، کاربرد و استفاده از آن در زندگی شخصی افراد