تغییرات اندروید 12 - برنامه نظارتی و کنترل فرزندان در فضای مجازی-Plcapp