ترک دادن کودک از گوشی با 11 روش کاربردی و علمی که توسط روانشناسان تایید شده