ردیاب حیوانات و قابلیت موقعیت یابی لحظه ای و شنود صدا از راه دور