بالا بردن امنیت سیستم و جلوگیری از هک شدن - برنامه نظارتی و کنترل فرزندان در فضای مجازی-Plcapp