آیفون 12 ، قیمت در ایران ، قابلیت ها و نظر دیگران درباره ی آن .....