آنروت کردن گوشی روت شده و برگشت به تنظیمات اولیه تلفن همراه شما